پکیج ها

icons8 color 48 - پکیج هاYAHSAT 52°E
 ( bIGBANG pACKAGE )

icons8 color 48 - پکیج هاHoTBIRD 13°E
     ( fULL PACKAGE )

icons8 color 48 - پکیج هاTurksat 42°E
     Dsmart ( FULL )

icons8 color 48 - پکیج هاbulgariAsat 1.9E

icons8 color 48 - پکیج هاAmos3 4w

icons8 color 48 - پکیج هاHellas sat 2/3 39E

icons8 color 48 - پکیج هاAstra2 28E

icons8 color 48 - پکیج هاAstra 3b 23.5E

icons8 color 48 - پکیج هاAstra19 19E

icons8 color 48 - پکیج هاEutelsat 16E

icons8 color 48 - پکیج هاEutelsat 9b 9E

icons8 color 48 - پکیج هاAstra 4a 4.9E

برای خرید سیسیکم کلیک کنید